Quyền lợi khi khách hàng sử dụng gói VIP, gói K+ và tài khoản miễn phí